Home > Orenthia

Orenthia

What does Orenthia mean?

Orenthia Pronunciation of Orenthia [oren-thia] as a girls' name is a version of Orinthia: feminine of Oren (Hebrew) "pine tree".

Variations

Orenthia has 1 variant: Orrinthia.

Creative forms:
(female)

(male)

Middle name pairings:
Orenthia Kenya (O.K.), ..

How popular is Orenthia?

Orenthia is a rare given name for women. Orenthia is an equivalently rare surname too for all people. (2000 U.S. Census)

Orenthia has not made it into the Top 2000 thus far. (2015 Birth Statistics)

Top 2000 baby names ranking of Orenthia name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Orenthia outside U.S.

Similar Names

Recommended names are Aleethia, Alethia, Anthia, Aretha, Argentia, Bethia, Carinthia, Cinthia, Corinthia, Cynthia, Gretha, Ianthia, Janthia, Korinthia, Kynthia, Larentia, Leithia, Lethia, Oletha, Olethea, Orangia (see Orange), Orania, Oratia, Orelia, Oreta, Oretha, Oretta, Orinda, Ornetta (see Arnette), Orphia, Ortensia, Orthia, Panthia, Penthea, Sinthia, Synthia and Xanthia. These names tend to be more commonly used than Orenthia.

See names
in meaning and etymology.

[Top]