Home > Esaias

Esaias

What does Esaias mean?

Esaias Pronunciation of Esaias [esa-ias] as a boys' name has the meaning "God is salvation". Esaias is an alternate spelling of Esias (Greek, Hebrew): version of Isaiah.

Variations

1 relation via Esias: Esiason.

Creative forms:
(male) Erias, Esacio, ..

(female) Esaise, Esaza, ..

Middle name pairings:
Esaias Dimitri (E.D.), ..

How popular is Esaias?

Esaias is an uncommon first name for men. Esaias is an equally rare last name for both adults and children. (2000 U.S. Census)

Esaias has not been ranked in the Top 2000 so far. (2015 Birth Statistics)

Top 2000 baby names ranking of Esaias name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Esaias outside U.S.

Similar Names

Recommended names are Aias, Amias, Bialas, Claas, Darias, Eagan, Eaman, Eames, Edrian, Eelia, Eian, Eilian, Eirian, Elazar, Eldis, Elia, Eliam, Elian, Elias, Eliasz, Elis, Ellis, Elliss, Elois, Elvis, Elviss (see Elvis), Elyas, Eneas, Enis, Enneas, Ennis, Esabio (see Eusebius), Esau, Esavio (see Eusebius), Esavius (see Eusebius), Esdras, Eskil, Esmay, Esra, Estes, Euodias, Eusaio (see Eusebius), Eustis, Eustiss (see Eustace), Evans, Evarts, Evian, Ilias, Isaia, Isaiah, Isais, Josias, Klaas, Matias, Obadias, Tamas, Tobias and Urias. These names tend to be more commonly used than Esaias.

See names
in meaning and etymology.

[Top]