Home > Kostas

Kostas

What does Kostas mean?

Kostas Pronunciation of Kostas [kostas] as a name for boys is of Latin derivation, and the name Kostas means "constant, steadfast". Kostas is a variant form of Costas (Greek, Latin): version of Constantine. Kostas is also a derivative of Konstantin (Latin).

Associated with: steadfast (faithful).

Variations

Kostas has 1 variant: Kostis.

3 more alternative forms via Costas, Konstantin: Costa, Konstant and Konstanz.

Creative forms:
(male) Kost, ..

(female) Koskai, Koskas, ..

Middle name pairings:
Kostas Yehuda (K.Y.), ..

How popular is Kostas?

Kostas is an uncommon given name for men but a very popular surname for both adults and children (#50572 out of 150436, Top 34%). (2000 U.S. Demographics)

Kostas has yet to be listed in the Top 2000 thus far. (2015 U.S. SSA Records)

Top 2000 baby names ranking of Kostas name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Kostas outside U.S.

Similar Names

Suggested similar names are Anastas, Anstas, Boas, Colas, Cordas, Esias, Gosta, Jonas, Josias, Kaspar, Kass, Kastor, Keats, Kentan (see Kenton), Kester, Klaas, Kletos, Kletus, Koa, Kobus, Kodiak, Kolt, Kolten, Koltin, Kolton, Konrad, Kort, Kortes, Kortez, Kosi, Kosmo, Kristan, Kristos, Kurtis, Loucas, Loukas, Rodas, Tobias, Tomas, Vitas and Yonas. These names tend to be more commonly used than Kostas.

See names
in meaning and etymology.

[Top]