Think Baby Names - logo
All
Name
Home > Nazaro

Nazaro meaning, boyNazaro

Save Nazaro to list (0)

pinWhat does Nazaro mean?

Nazaro /naz-aro/ [3 sylls.] as a boys' name. Nazaro's root is Latin. Nazaro is a version, with the suffix -o, of Nazaire (Latin): form of Nazareth.


pinVariations

Nazaro has 3 variants: Nasareo, Nasarrio and Nazario.

Nazaro has 2 more related forms via Nazaire: Nazarius and Nazor.

Kreatif forms: Nazako, Newzaro, Nizaro. [more]

pinHow popular is Nazaro?

Nazaro is an unusual given name for men. Nazaro is also an uncommon last name for both adults and children. (2000 U.S. Census)

Shown below is the birth name popularity of Nazaro for boys. Nazaro has yet to make it into the Top 1000 thus far. (2014 Birth Statistics)

Top 1000 baby names ranking of Nazaro name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Nazaro outside U.S.


pinSimilar Names

Recommended similar baby names are Lazaro and Nizar. These names tend to be more commonly used than Nazaro.

[Top]