Home > Ekon

Ekon

What does Ekon mean?

Ekon Pronunciation of Ekon as a boys' name is pronounced EE-kun. It is of Nigerian origin, and the meaning of Ekon is "strong".

ENDS WITH -on

ASSOCIATED WITH strong

Variations

CREATIVE FORMS
(male)

(female)


MIDDLE NAME PAIRINGS
Ekon Victor (E.V.), ..

How popular is Ekon?

Ekon is a rare first name for men and a unique last name too for all people. (2000 U.S. DEMOGRAPHICS)

Ekon has not been ranked in the list so far. (TOP 2000 NAMES, 2018)

Top 2000 baby names ranking of Ekon name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Ekon outside U.S.

Similar Names

Ekon is pronounced similarly to Aiken, Aikin, Ayken, Aykin and Yukon. Other suggested similar-sounding names are Adon, Amon, Aron, Avon, Bron, Con, Eamon, Ean, Eann, Eaton, Eben, Edan, Edin, Edmon, Edom, Edon, Edun, Egan, Egon, Egor, Eian, Eilon, Einon, Eion, Elan, Eldon, Elkan, Elof, Elon, Elov, Elson, Elton, Enok, Enos, Eoin, Eon, Eran, Erin, Eron, Eros, Erron, Eston, Eton, Euan, Euen, Even, Evyn, Ewan, Ewin, Eynon, Eyton, Hakon, Huon, Ilon, Ion, Ivon, Jon, Keon, Lakon, Leon, Lion, Lon, Odon, Oron, Ron, Syon, Ton, Toon, Von and Zion. These names tend to be more frequently used than Ekon.

See names
in meaning and etymology.


[Top]