Home > Kieron

Kieron

What does Kieron mean?

Kieron Pronunciation of Kieron as a boys' name has the meaning "black; beam of light". Kieron is a version of Kieran (Irish, Gaelic). Kieron is also a variation of Kiran (Hindi, Sanskrit).

STARTS WITH Ki-

ASSOCIATED WITH black (dark), light (bright)

Variations

VARIANTS Kyran, Kierron, Kierrin, Kierren, Kieren, Keiran

ALTERNATIVE FORMS VIA KIERAN, KIRAN Ciaran, Keiron, Kernan, Kiernan

CREATIVE FORMS
(male)

(female)


MIDDLE NAME PAIRINGS
Kieron Sergio (K.S.), ..

How popular is Kieron?

Kieron is an uncommonly occurring given name for men. Kieron is an equally uncommon last name for all people. (2000 U.S. CENSUS)

Kieron reached its top position of #98 in England in 2002, but is not ranked currently. (2018 BIRTH STATISTICS)

Top 2000 baby names ranking of Kieron name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Kieron outside U.S.

Which version is better?

Popular varying forms of Kieron rated in the Top 2000 are Kieran (#497 THE PREVIOUS YEAR), Kyran (#1637), Kiran (#1654), Ciaran and Kiernan. Other variants, like Keiron, are seldom used. Usage of these relations of Kieron was at its apex in the year 2011 (MEDIAN #1486) and is almost as conventional today. Kieran is more familiar than the rest.Top 2000 baby names ranking of Ciaran, Kieran, Kiernan, Kiran, Kyran in U.S.

Top 100 baby names ranking of Kieron, Ciaran, Kieran outside U.S.

Similar Names

Kieron is alike in pronunciation to Caron, Keirohn, Keirone, Keirown, Kerwin, Kerwyn, Kirone, Kirwan, Kirwen, Koren, Korin, Korrin, Kyron and Kyrone. Other recommended sound-alike names are Aeron, Aileron, Aleron, Biron, Cimeron, Deron, Geron, Jeron, Kaemon, Kairn, Kameron, Kamron, Kearn, Keenon, Keeton, Keon, Kerem, Kern, Kevon, Kevron, Kiean, Kienan, Kienen, Kleon, Leeron, Leron, Liron, Miron, Oberon, Piero, Pierson, Simeron, Teron and Theron. These names tend to be more commonly used than Kieron.

See names
in meaning and etymology.


[Top]