Home > Kostas

Kostas

What does Kostas mean?

Kostas Pronunciation of Kostas as a name for boys is of Latin derivation, and the name Kostas means "constant, steadfast". Kostas is a variant form of Costas (Greek, Latin): variant spelling of Constantine. Kostas is also a derivative of Konstantin (Latin).

STARTS WITH Ko-

ASSOCIATED WITH steadfast (faithful)

Variations

VARIANT Kostis

ALTERNATIVE FORMS VIA COSTAS, KONSTANTIN Costa, Konstant, Konstanz

CREATIVE FORMS
(male)

(female)


MIDDLE NAME PAIRINGS
Kostas Kye (K.K.), ..

How popular is Kostas?

Kostas is an uncommon given name for men but a very popular surname for both adults and children (#50572 out of 150436, Top 34%). (2000 U.S. DEMOGRAPHICS)

Kostas has yet to be listed in the Top 2000 thus far. (2018 U.S. SSA RECORDS)

Top 2000 baby names ranking of Kostas name in U.S.

Top 100 baby names ranking of Kostas outside U.S.

Similar Names

Suggested similar-sounding names are Anastas, Anstas, Boas, Colas, Cordas, Esias, Gosta, Jonas, Josias, Kaspar, Kass, Kastor, Keats, Kentan (see Kenton), Kester, Klaas, Kletos, Kletus, Koa, Kobus, Kodiak, Kolt, Kolten, Koltin, Kolton, Konrad, Kort, Kortes, Kortez, Kosi, Kosmo, Kristan, Kristos, Kurtis, Loucas, Loukas, Rodas, Tobias, Tomas, Vitas and Yonas. These names tend to be more commonly used than Kostas.

See names
in meaning and etymology.


[Top]